fbpx

ACXERTY Program : โปรแกรมส่งเสริมการออกกำลังกายแนวใหม่ - Arun Health Garden

 

ACXERTY คืออะไร?

โปรแกรม Acxerty เป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย (Exercise) และการทำกิจกรรม (Activity) โดยใช้เกมจำลองสถานการณ์ (Game Simulation) และเป็นข้อมูลสะท้อนกลับ (Feedback) เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถทำกิจกรรมได้ตามศักยภาพ โดยโปรแกรมนี้ ผู้ป่วยจะได้รับการฝึกฝนโดยทำกิจกรรมซ้ำๆ (Repetitive Task) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และสามารถนำไปใช้แก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริงได้ โปรแกรมนี้ออกแบบมาเพื่อฝึกสมอง การทรงตัว ปรับปรุงกิจวัตรประจำวัน เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ การประสานสัมพันธ์ของรยางค์ และความทนทานของร่างกายตามหลักการของการออกกำลังกาย

 

แนวคิดของโปรแกรม

จากการนำโปรแกรม Exergame มาประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยที่สวนสุขภาพอรุณสหคลินิก พบว่า กลุ่มที่มีอายุอยู่ในระหว่างช่วง 40-50 ปี มีความพึงพอใจกับโปรแกรม รู้สึกสนุก ท้าท้าย และมีประวัติการฝึกด้วยเกมส์มาก่อน แต่ในกลุ่มผู้สูงอายุนั้นจะคิดว่าเกมส์ยาก เหมาะกับเด็กหรือวัยรุ่นมากกว่า มีหลายขั้นตอน (multitasking) ทำให้เกิดการต่อต้านในการเข้าฝึกด้วยเกมส์ นอกจากนี้ผู้ป่วยบางราย ไม่สามารถใช้งาน exergameได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดทาง physical performance เช่น ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยยืน Balo ทำให้ไม่สามารถเล่นเกม kinect ได้ ผู้ป่วยที่ไม่สามารถใช้มือจับ console ทำให้ไม่สามารถเล่นเกม Wii หรือ Nintendo switch ได้ 

ด้วยปัญหาเหล่านี้ ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนการฝึกแนวใหม่ โดยนำ exergame มาเป็นต้นแบบ โดยโปรแกรม Acxerty จะเป็นโปรแกรมที่ส่งเสริมการทำกิจกรรม การออกกำลังกาย การเล่นกีฬา ตามความแตกต่างในแต่ละบุคคล โดยใช้เกมจำลองสถานการณ์มาเป็นการกระตุ้นการฝึกและเป็นข้อมูลสะท้อนกลับในการวิเคราะห์หาปัญหาทางกายภาพ เพื่อนำมาออกแบบการออกกำลังกายและทำการฝึกฝนโดยผ่านการทำกิจกรรมซ้ำๆ (Repetitive Task) จนเกิดการเรียนรู้ และสามารถนำไปใช้แก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริงได้

 

ภาพแสดงหลักการของ Acxerty

 

โปรแกรมนี้ผู้ป่วยจะได้รับการออกแบบกิจกรรมและการฝึกภายใต้การดูแลของ นักกายภาพบำบัดและนักกิจกรรมบำบัด โดยโปรแกรมในผู้ป่วยแต่ละรายจะทำการฝึกเพื่อฝึกสมอง การทรงตัว ปรับปรุงกิจวัตรประจำวัน เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ การประสานสัมพันธ์ของรยางค์ และเพิ่มความทนทานของร่างกายตามหลักการของการออกกำลังกาย โปรแกรมจะมีความยากง่ายแตกต่างกันไปตามปัญหาของผู้ป่วย ในผู้ป่วยที่ไม่สามารถทำกิจกรรมที่มีความบกพร่องทางกายภาพ เช่น กล้ามเนื้ออ่อนแรง จะได้รับการฝึกกิจกรรมพื้นฐานอย่างง่ายก่อน เช่น การถ่ายน้ำหนักโดยกิจกรรมปาเป้า เพื่อให้ผู้ป่วยมีพื้นฐานการเคลื่อนไหว และสามารถทำกิจกรรมที่ยากขึ้นในลำดับต่อไป

 

ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง Exergame และ Acxerty

 

ประโยชน์ของโปรแกรม Acxerty

 1. เป็นแรงกระตุ้นให้ผู้ป่วยสนุกไปกับการออกกำลังกายมากขึ้น
 2. ทำให้ผู้ป่วยมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ การทรงตัว และการประสานสัมพันธ์ของร่างกายที่ดีขึ้น
 3. ส่งเสริมให้ผู้ป่วยทำกิจวัตรประจำวันได้ดีขึ้น
 4. ปรับปรุงสติปัญญาของผู้ป่วยให้ดีขี้น

 

 

Acxerty เหมาะสำหรับ…

 1. บุคคลทั่วไปที่ต้องการป้องกันหรือชะลอความเสื่อมของสมองตามวัย
 2. ผู้สูงอายุ ที่เริ่มมีความบกพร่องของการเคลื่อนไหวหรือสติปัญญา
 3. ผู้ป่วยในกลุ่มโรคต่างๆ เช่น ผู้ป่วยทางระบบประสาท ผู้ป่วยที่มีอาการปวดเรื้อรัง เป็นต้น

 

ประเภทของโปรแกรม Acxerty

โปรแกรม Acxerty จะแบ่งกิจกรรม ออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่

 1. ADL and Specific task training เป็นการฝึกกิจวัตรประจำวันในสถานการณ์จำลอง

 2. Strengthening training เป็นการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ การประสานสัมพันธ์ของรยางค์ การเล่นกีฬาในสถานการณ์จำลอง
 3. Balance training เป็นการฝึกการทรงตัวในสถานการณ์จำลอง
 4. Cardio training เป็นการฝึกความทนทานของร่างกายในสถานการณ์จำลอง
 5. Cognitive training เป็นการฝึกสมองในสถานการณ์จำลอง

 

ออกแบบและนำเสนอโดย ทีมระบบประสาท สวนสุขภาพอรุณสหคลินิก

 

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมได้ที่ LINE สวนสุขภาพอรุณสหคลินิก

เพิ่มเพื่อน

 

 

 


 

อ้างอิง

1. Adcock M, Fankhauser M, Post J, et al. Effects of an In-home Multicomponent Exergame Training on Physical Functions, Cognition, and Brain Volume of Older Adults: A Randomized Controlled Trial. Front Med (Lausanne). 2020;6:321. Published 2020 Jan 28. doi:10.3389/fmed.2019.00321

2. Bonnechère B, Langley C, Sahakian BJ. The use of commercial computerized cognitive games in older adults: a meta-analysis. Sci Rep. 2020;10(1):15276. Published 2020 Sep 17. doi:10.1038/s41598-020-72281-3

 


 

สวนสุขภาพอรุณสหคลินิก ยินดีให้คำปรึกษาและพร้อมแนะนำโปรแกรมที่เหมาะสมให้แก่คุณ

สวนสุขภาพอรุณสหคลินิก เวชศาสตร์ฟื้นฟูผสมผสาน | Rehabilitation & Wellness Center | Center for Brain

Line Official : @arunhealthgarden (มีเครื่องหมาย @) (https://lin.ee/kVkb3zA)

facebook.com/arunhealthgarden

instagram : arunhealthgarden

Tel : 02-717-4441 หรือ 094-812-7722

หมวดหมู่