fbpx

แพทย์ออกตรวจ

พญ. ปิยะนุช รักพาณิชย์
ผู้อำนวยการแพทย์
แพทย์เวชศาตร์ฟื้นฟู
Integrative Medicine

วันที่ออกตรวจ

วันอังคาร เวลา 14.00 น. – 17.30 น.
วันศุกร์ เวลา 9.00 น. – 12.30 น.
วันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 12.00 น.

รศ.นพ. ประดิษฐ์ ประทีปวณิช
Musculoskeletal Pain Management

วันที่ออกตรวจ

วันอาทิตย์ เวลา 14.00 น. – 17.00 น.
วันพุธ เวลา 13.00 น. – 17.00 น

ศ.นพ.นิธิ มหานนท์
แพทย์อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

วันที่ออกตรวจ

วันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 12.00 น.

นพ. วรวัฒน์ เอียวสินพานิช
แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่ออกตรวจ

วันพฤหัสบดี เวลา 9.00 น. – 12.00 น.

นพ. ภาณุวัฒน์  พุทธเจริญ
Integrative Medicine

วันที่ออกตรวจ

วันพฤหัสบดี เวลา 9.00 น. – 12.00 น.

พญ. สายชลี ทาบโลกา
แพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟู

วันที่ออกตรวจ

วันอังคาร เวลา 10.00 น. – 11.30 น.

ผศ.นพ. วรพล  อร่ามรัศมีกุล
แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่ออกตรวจ

วันเสาร์ เวลา 11.00 น. – 17.00 น.